Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze website: www.dutchtrig.nl, www.dutchtrig.com en www.dutchtrig.de.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of niet actueel is. Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud er van.

Te allen tijde kunnen wijzigingen aan de informatie van deze website worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. idverde wijst iedere aansprakelijkheid voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website en/of de informatie daarop, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen, van de hand.

Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van links naar websites van derden. idverde aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door idverde niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Ook is idverde niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere websites.

Op alle teksten, beelden en logo’s van deze website berust hetzij het copyright, hetzij het gebruiksrecht bij idverde. Geen enkele informatie van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van idverde.

Door onze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Op onze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over onze website of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens. Wij vragen u om door u geconstateerde vermeende onjuistheden of onvolkomenheden op onze website zo snel mogelijk bij ons te melden:

idverde
Postbus 24
5076 ZG Haaren
Tel.nr.: 0411 62 20 36
info@idverde.nl