Privacy verklaring (NL)

Versie 0.4
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-10-2020*

DutchTrig is onderdeel van idverde Bomendienst B.V. Ter bescherming van uw privacy voert idverde een privacy-beleid, dat erop is gericht om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik. Dit beleid is van toepassing op de diensten van alle onderdelen van de idverde Groep, inclusief DutchTrig, en dus ook op onze websites: www.dutchtrig.nl, www.dutchtrig.com en www.dutchtrig.de.

Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en hoe we deze gegevens beschermen. Zo kunt u lezen hoe wij werken.

idverde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te garanderen.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet, i.c. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hieromtrent stelt.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy-beleid van idverde te accepteren.

Definities
In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, geslacht, etc.
  • Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Communicatie
Wanneer u een e-mail naar ons verzendt of het contactformulier invult, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren en/of intern doorsturen naar een relevante afdeling. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres) die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden of contact met u op te nemen.

Cookiebeleid
idverde maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat een website plaatst op het device (zoals desktop, smartphone, tablet) waarmee de website bezocht wordt. Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren en om advertenties af te stemmen op uw interesses.
Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: functionele, analyse, advertising & tracking cookies. Hieronder volgt een toelichting en een overzicht van de verschillende cookies die wij gebruiken:
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd of welke informatie al is getoond.
Analyse cookies
Met behulp van analyse cookies ontvangen wij informatie over het functioneren van de website, de meeste bezochte pagina’s enzovoorts. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds verder te verbeteren.
Verwijderen van cookies
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Cookies kunnen eenvoudig worden uitgezet via de browser. Hoe dit werkt, kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en gekregen.

Bewaartermijnen
De bewaartermijnen met betrekking tot persoonsgegevens, die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Beschermingsmaatregelen
De persoonsgegevens die idverde verzameld worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van idverde of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Naast technische maatregelen, zoals inlogcodes en wachtwoorden, worden ook diverse organisatorische maatregelen genomen: persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de medewerkers die deze gegevens ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Derden
Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren en tot een optimale dienstverlening te komen kan het daarbij voorkomen dat wij persoonsgegevens in het kader van samenwerking doorgeven aan andere organisaties of bedrijven. Zo slaat Spotler (onze nieuwsbriefleverancier) interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven.

Bovenstaande gebeurt met inachtneming van de geldende wetgeving, die onder meer normen stelt aan de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, zoals beveiligingseisen en bewaartermijnen. Wij zorgen er altijd voor dat geborgd is dat een derde partij, aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hier met de grootste zorgvuldigheid mee omgaat. Dit begint met een zorgvuldige selectie van derde partijen; deze moeten namelijk kunnen garanderen dat persoonsgegevens te allen tijde goed beschermd worden en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden zoals met idverde overeengekomen. Dit wordt in de meeste gevallen vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Bij enkele hele grote derde partijen, zoals Microsoft, wordt het binnen de EU vereiste gegevensbeschermingsniveau gegarandeerd middels een certificering volgens de Privacy Shield-overeenkomst.

Uw privacyrechten

  • U heeft het recht op informatie: op uw verzoek informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van u bewaren en waar wij die gegevens voor gebruiken.
  • U heeft het recht op inzage: op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd.
  • U heeft het recht op rectificatie: op uw verzoek passen wij uw persoonsgegevens aan.
  • U heeft het recht op verwijdering: op uw verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze bestanden.
  • U heeft het recht op beperking: indien u de registratie / verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken dan passen wij dit aan.
  • U heeft het recht op overdraagbaarheid: indien u aangeeft dat uw persoonsgegevens dienen te worden overgedragen aan een ander dan zorgen wij hiervoor.
  • U heeft het recht op bezwaar: indien u bezwaar wenst te maken tegen de registratie / verwerking van uw persoonsgegevens of tegen eventuele profilering dan kunt u dat kenbaar maken.

Contact over uw persoonsgegevens
Als u informatie wilt ontvangen over uw gegevens, uw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens of deze verwerking wilt beperken, dan kunt u contact met ons opnemen; klik dan hier: contact

Vragen of klachten
idverde heeft een medewerker aangesteld die toezicht houdt op de naleving van het privacy-beleid binnen de idverde Groep: de Privacy Officer. Indien u vragen heeft, of een klacht wenst in te dienen, op het gebied van de persoonsgegevensverwerking of -bescherming binnen idverde, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van idverde door een e-mail te sturen naar: privacyofficer@idverde.nl.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u deze vervolgens voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het zelfstandig bestuursorgaan van de Rijksoverheid in Nederland, aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie over de AP op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

*
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen.